REGLAMENT DE RÉGIM INTERN

Art.1er.-L’Associació d’antics alumnes de D. Bosco del Col·legi Salesià de Mataró es regeix al ampar de l’article 22 de la Constitució i regularà les seves activitiats d’acord amb la Llei d’Associacions 7/1997 de 18 de juny i amb personalitat jurídica pròpia, regint-se pels seus Estatuts, degudament legalitzats, i pel present Reglament de Règim Interior.